އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކޮމިޓީތައް

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-2 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މިއީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ ބާބު (ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް)، ގެ 16.03 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ހެރޭސްމަންޓް ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ބިޑް ކޮމިޓީ

މިއީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު R-20/2017 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.