arrow rightކޮމިޓީތައް

ހެރޭސްމަންޓް ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  • މުޤައްރިރު

    ސީނާ ރަޝީދު

  • ޢާންމު މެންބަރު

    މުޙައްމަދު އަނީލް

  • ޢާންމު މެންބަރު

    އާމިނަތު ސަމްރާ