arrow rightކޮމިޓީތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-2 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 • މުޤައްރިރު

  ޢަބްދުﷲ އުނައިސް

 • ޢާންމު މެންބަރު

  ފާޠިމަތު ސައުޝާން މޫސާ

 • ޢާންމު މެންބަރު

  މަރްޔަމް ޝާހިޔާ

 • ޢާންމު މެންބަރު

  ރަމްޒިއްޔާ އަޙްމަދު

 • ޢާންމު މެންބަރު

  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ