Election Commission of Maldives 
ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
PPR A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ