arrow rightކޮމިޓީތައް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  • ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (މުޤައްރިރު)

    އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ޒަޢުފަރާން ރަޝީދު

  • ޢާންމު މެންބަރު

    އަޙްމަދު ރަޝީދު