މީޑިއާ ސެންޓަރ

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން

ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

2004 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހުގައިބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެތެރެއިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރައްވަނީ (19 އޮކްޓޯބަރ 1998)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓު ނެގުން (16 އޮކްޓޯބަރ 1998)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ދަރުބާރުގެއަށް ގެންދަނީ ( 16 އޮކްޓޯބަރ 1998)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮއްވެވުމަސް ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބު/ ވޯޓު ގުނުމަށް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ދަރުބާރުގެއަށް ވައްދަނީ (19 ނޮވެންބަރު 1999)

ވޯޓު ފޮށިތައް ދަރުބާރުގެއަށް ގެންދަނީ (16 އޮކްޓޯބަރ 1998)

16 އޮކްޓޯބަރ 1998 ވަނަ ދުވަހު ނެގުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ދަރުބާރުގެއިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓު ނެގުން (16 އޮކްޓޯބަރ 1998)

1998 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް އިލެކްޝަންސްއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ