ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
51516

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
8628

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
17946

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
35044

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
8413

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
2388

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
27704

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
2258

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
7656

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
4364

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
3000

އުވާލެވިފައިވާ ޕާޓީތައް