arrow rightކޮމިޓީތައް

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  • މުޤައްރިރު

    އާމިނަތު އަޒީފާ

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ފާތިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ޙުސައިން އަޛުހާން