arrow rightކޮމިޓީތައް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މިއީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ ބާބު (ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް)، ގެ 16.03 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  • މުޤައްރިރު

    ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ފާޠިމަތު ސައުޝާން މޫސާ

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން