arrow rightކޮމިޓީތައް

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  • މުޤައްރިރު

    ޢަބްދުﷲ އުނައިސް

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް

  • ޢާންމު މެންބަރު

    ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް