arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (JP)

Membership

As of

17946

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
އެޑްރެސް
މ. ކުނޫޒް، މަޖީދީމަގު
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
09:00 - 16:00
ވެބްސައިޓް
https://jumhooree.org
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ