arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް (TD)

Membership

As of

4364

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް ޙަސަަން ލަޠީފް
އެޑްރެސް
ހ. މައިޒާންދޮށުގެ​, 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަންމަގު
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
09:00 - 17:00
ވެބްސައިޓް
https://thedemocrats.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ