arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (MTD)

Membership

As of

2388

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޝްރަފް
އެޑްރެސް
ގ. އުތުރުބިން، 1ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަލިކިލެގެފާނު މަގު
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
ވެބްސައިޓް
https://mtd.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ