arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (MDA)

Membership

As of

8413

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސްގެ ލީޑަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު
އެޑްރެސް
މ. ސެރީން، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، ކ. މާލެ
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
09:00 - 17:00
ވެބްސައިޓް
http://mda.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ