arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (MDP)

Membership

As of

51516

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެޑްރެސް
ގ. ނިއުޝާ، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ލިލީމަގު
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
08:00 - 16:00
ވެބްސައިޓް
https://mdp.org.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ