ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 475 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

 

ތަޢާރަފް

 

މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް އެވެ. ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ނަޝާޠު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް އަދި ކޮމިޝަން މެންބަރ ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ އެވެ.


ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

1. 2024 މޭ 4 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ހއ.އުތީމު، ނ.ލަންދޫ، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ހއ.ތަކަންދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ، އެންޑޯސް ކުރެއްވުން.

2024 މޭ 4 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ހއ.އުތީމު، ނ.ލަންދޫ، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ހއ.ތަކަންދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސް ކުރެއްވުމަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި 475 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ދާއިރާ ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

174

އެމް.ޑީ.ޕީ

މަލަފެހި / ހއ.ތަކަންދޫ

ރަޙްމާ ޢަބްދުﷲ (ރަހޫ)

1

207

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ރިހިތަޅާގެ / ހއ.ތަކަންދޫ

ސަމީނާ މުޙައްމަދު

2

381

ޞައްޙަ ވޯޓު

6

ބާޠިލު ވޯޓު

387

ޖުމްލަ ވޯޓު

675

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

387

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

57.33%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ދާއިރާ ހއ.އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

204

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ޒުނޯރިޔާ / ހއ.އުތީމު

އިބްރާހީމް ސުނާން

1

199

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކާނިގަސްދޮށުގެ / ހއ.އުތީމު

މުޙައްމަދު އަޢުފު

2

403

ޞައްޙަ ވޯޓު

12

ބާޠިލު ވޯޓު

415

ޖުމްލަ ވޯޓު

706

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

415

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

58.78%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ


ދާއިރާ: މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

144

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ދިލާސާގެ / މ.މަޑުއްވަރި

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

1

194

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

އިރޯސް / މަޑުއްވަރި

މުޙައްމަދު ޢާޒިމް ޢަލީ (ޓޮޓީ)

2

338

ޞައްޙަ ވޯޓު

11

ބާޠިލު ވޯޓު

349

ޖުމްލަ ވޯޓު

498

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

349

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

70.08%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ދާއިރާ: ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

303

އެމް.ޑީ.ޕީ

ބުލޫކިޔާގެ / ނ.ލަންދޫ

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް

1

271

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

މޫންލައިޓް / ނ.ލަންދޫ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

2

574

ޞައްޙަ ވޯޓު

10

ބާޠިލު ވޯޓު

584

ޖުމްލަ ވޯޓު

779

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

584

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

74.97%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ދާއިރާ: ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

549

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

އުރަހަ / ނ.ވެލިދޫ

ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

1

449

އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަނީސައިޑް / ނ.ވެލިދޫ

އާމިނަތު ޝިފާޒާ

2

998

ޞައްޙަ ވޯޓު

11

ބާޠިލު ވޯޓު

1,009

ޖުމްލަ ވޯޓު

1,982

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

1,009

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

74.97%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ދާއިރާ: ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

243

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ފްލާވަރ / ރ.އިންނަމާދޫ

ޢާއިޝަތު ސަމާޙާ

1

78

އެމް.ޑީ.ޕީ

އީޒީނައިޓް / ރ.އިންނަމާދޫ

ފާޠިމަތު ސަމްހާ

2

321

ޞައްޙަ ވޯޓު

10

ބާޠިލު ވޯޓު

331

ޖުމްލަ ވޯޓު

627

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

331

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

52.79%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ


2. 2024 މޭ 4 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ހއ.އުތީމު، ނ.ލަންދޫ، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ހއ.ތަކަންދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، އެންޑޯސް ކުރެއްވުން.

2024 މޭ 4 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ހއ.އުތީމު، ނ.ލަންދޫ، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ހއ.ތަކަންދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަން މެންބަރުން ސޮއިކުރެއްވުމާއެކު ފާސްވީކަމަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި 475 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Date
Location
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ، މެންބަރުންގެ މީޓިންގ ރޫމް
Time
Number
475

ޖަލްސާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައްޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

  • ފުއާދު ތައުފީޤް
  • ޢަލީ ނަޝާޠު
  • ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
  • މުޙައްމަދު ޢާޞިފް
  • ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ

އިސް މުވައްޒަފުން

  • ޢަބްދުﷲ އުނައިސް
  • މުޙައްމަދު އަނީލް
  • އާއިޝަތު ޝައްފާފް
  • އާމިނަތު އަޒީފާ

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު ޖަލްސާތައް

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 828 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 827 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 826 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 473 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 825 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 474 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 824 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 822 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 472 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ