ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 43 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ތަޢާރަފް

މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް އެވެ. ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަލީ ނަޝާޠު އެވެ.

 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް ހުންނެވީ ޗުއްޓީއެއްގައެވެ.

 

މި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

1. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވުމާގުޅޭ.

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 3 މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން ރިޕޯޓު ފާސްވީ ކަމަށް، ކޮމިޝަނުގެ 43 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންމަތީން، މިކޮމިޝަނުގެ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، 2024 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ސިޓީއަކުން މިރޭގެ (2024 ފެބުރުވަރީ 27 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ) 00:00 ގެ ކުރީން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށާއި، ރިޕޯޓު ވަގުތީގޮތުން މިރޭ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމަށާއި، މިކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ރިޕޯޓުގެ ކަންކަން ފައިނަލްވުމާއިއެކު ދާއިމީ ރިޕޯޓު، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމަށްވެސް، ކޮމިޝަނުގެ 43 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Date
Location
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ، މެންބަރުންގެ މީޓިންގ ރޫމް
Time
Number
43

ޖަލްސާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައްޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 • އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް
 • ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
 • މުޙައްމަދު ޢާޞިފް
 • ޢަލީ ނަޝާޠު

އިސް މުވައްޒަފުން

 • ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ
 • ފާޠިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު
 • ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް
 • މުޙައްމަދު އަނީލް
 • އާއިޝަތު ޝައްފާފް
 • ޢަބްދުﷲ އުނައިސް
 • އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު ޖަލްސާތައް

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 475 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 828 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 827 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 826 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 473 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 825 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 474 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 824 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 822 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 472 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ