މީޑިއާ ސެންޓަރ

ފޮޓޯ

ބާވަތް

އަހަރު

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން - ފ.ބިލެތްދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ޓާސްކްފޯސް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން، އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެިން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ޝަކުވާ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މިއަދު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު، ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން