ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން 2024 ފެބުރުވަރީ 2 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން