މީޑިއާ ސެންޓަރ

ފޮޓޯ

ބާވަތް

އަހަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ބައި-އިލެކްޝަން

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ބައި-އިލެކްޝަން

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނާއެކު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން

ބައި-އިލެކްޝަން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން

13 ޖަނަވަރީ 2024 - ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާއި ކުރިއަށްހުރި އެހެން އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް ކުރިއަަށްގެންދިޔަ ޕްރެސް ކޮންފެރެންސް

ބައި-އިލެކްޝަން

13 ޖަނަވަރީ 2024 - އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޖޮބް ފެއަރ

ވޯކް އިން އިންޓަރވިއު