މީޑިއާ ސެންޓަރ

ފޮޓޯ

ބާވަތް

އަހަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް، ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުންް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް، ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ގުރުއަތުނެގުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު އަދި ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން.

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު އަދި ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށްބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން - މާލެ

ބައި-އިލެކްޝަން

ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - މާލެ

ބައި-އިލެކްޝަން

ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން - ވ. ފެލިދޫ

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު އަދި ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން