ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 471 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

 

ތަޢާރަފް

މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް އެވެ. ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ނަޝާޠު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު ޒާހިރު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް އެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

1. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޓާސްކްފޯސް) މަލްދާ މުޙައްމަދު އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ

ގަވައިދު ނަންބަރު R-2/2019 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވައިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވައިދުގެ 10.4 ގައި ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮތުން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޓާސްކްފޯސް) މަލްދާ މުޙައްމަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރަށަށް ބަދަލުވާން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން، 7 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްއެދިފައިވާތީ، އެގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތަށް އެ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ވާ ފައިސާ ޢަދަދު ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށްފަހު، 7 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ހަމަވާ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވި 471 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައިވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

 

2. އޮބްޒާވްކުރެއްވުމާއި މޮނީޓަރކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ.

 2024 އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރެއްވުމާއި މޮނީޓަރކުރެއްވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލުމަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވި 471 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައިވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވީމާ، އޮބްޒާވްކުރެއްވުމާއި މޮނީޓަރކުރެއްވުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭކަމުގައި ވަނީނަމަ، 2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު އިޢުލާން ކުރަންވާނެ ކަމާއި، 2024 މާރިޗު 19 އިން 21 އަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލުމާއި އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮބްޒާވަރުންނަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެންގުމަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވި 471 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައިވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Date
Location
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ، މެންބަރުންގެ މީޓިންގ ރޫމް
Time
Number
471

ޖަލްސާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައްޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 • ފުއާދު ތައުފީޤް
 • ޢަލީ ނަޝާޠު
 • ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
 • މުޙައްމަދު ޢާޞިފް

އިސް މުވައްޒަފުން

 • ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ
 • ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް
 • މުޙައްމަދު އަނީލް
 • އާއިޝަތު ޝައްފާފް
 • ޢަބްދުﷲ އުނައިސް
 • އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ
 • ފާޠިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު ޖަލްސާތައް

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 475 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 828 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 827 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 826 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 473 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 825 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 474 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 824 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

ކޮމިޝަނުގެ 822 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާތައް

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 472 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ