ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
368

ބާވަތް

ބާވަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2024/R-3 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު)