ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
368
ވިޑިއޯ

ކެމްޕެއިން ކުރަމާ! އެންޓި-ކެމްޕެއިން ނުކުރަމާ!

ފައިލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ފޮޓޯ

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟

ފޮޓޯ

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ހާލަތްތައް

ފޮޓޯ

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ފަރާތްތައް

ފޮޓޯ

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

ފޮޓޯ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފޮޓޯ

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

ފޮޓޯ

ވޯޓުލާންދާ މީހުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި

ފޮޓޯ

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް