ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލް

  ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/233

(IUL)38-AC/38/2024/233​ :ނަންބަރު

އިޢުލާން

މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/115 އަދި (IUL)38-AC/38/2024/116 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2024 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ބެހެއްޓުމަށް އިޢުލާންކުރި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަން، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާތީ، މި ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު، ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު، ވޯޓުފޮށީގެ ނަން، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު 1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ދިއްގާމަގާއި ނިރޮޅު މަގު-10 ނަންބަރު ގޯޅި ގުޅޭނުކުތާއިން ދިއްގާމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅު މަގު-06 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އުނިމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ހުވަނދުމާހިނގުމުން އިރަށް، ފިލިގަސް މަގުން އުތުރަށް، ރީތިގަސް ހިނގުމުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅު މަގު-10 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށްގޮސް ދިއްގާމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -1

T01.1.1

320

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލުގެ މެދު އިރުމަތި 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ނިރޮޅުމަގާއިރީތިގަސް ހިނގުމާގުޅޭ ނުގުތާއިން، ރީގަސް ހިގުމުން ހުޅަނގަށް، ފިލިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ހުވަނދުމާ ހިގުމުން އިރަށް، ނިރޮލުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ހިތިގަސް މަގާ ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -2

T01.1.2

321

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް ފާންތަރި 3

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ނިރޮޅު މަގު-14 ނަންބަރު ގޯޅިއާއި ހުރުނދުމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ހިރުނދުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅު މަގު-11 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ހުވަނދުމާ ހިގުމުން ހުޅަނގަށް، ބޮގަންވިލާ މަގުން ދެކުނަށް، އޯކިޑްމާ ހިގުމުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅު މަގު-14 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ހިރުނދުމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -3

T01.1.3

322

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު 2

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޯގަންވިލާ މަގާއި ހުވަނދުމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން  ހުވަނދުމާހިގުމުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސް މަގުން އުތުރަށް، ބަގީޗާ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރީތިގަސް މަގުން އުތުރަށް، ދެތަނޑިމާ ހިގުމުނހުޅަނގަށް، ފިތުރޮނުމަގުން ދެކުނަށް، އަސުރުމާ ހިގުމުން އިރަށް، ރަބަރުގަސް މަގުން އުތުރަށް، ރަބަރުގަސްމަގު 2 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް،  ބޯގަންވިލާ މަގުން އުތުރަށް ގޮސް ހުވަނދުމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -4

T01.1.4

323

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތި 1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ކާނިމަގާއި ނިރޮޅުމަގު-16 ނަންބަރު ގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކާނިމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު-15 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، އޯކިޑްމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ބޯގަންވިލާ މަގުން ދެކުނަށް، ރަބަރުގަސްމަގު 2 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ރަނަރުގަސް މަގުން ދެކުނަށް، އަސުރުމާ ހިނގުމުން އިރަށް، ޗަނބޭލިމަގު ދެކުނަށް، ޗަނބޭލިމަގު 04 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް،  ރީތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، އަސުރުމާހިނގުމުން  އިރަށް، ރަބަރުގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ރަބަރުގަސްމަގު-4 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު-16 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ކާނިމަގާއި ގުޅޭނުކުތާ އިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -5

T01.1.5

324

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކްލާސްރޫމް 2E

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ނިރޮޅުމަގު-16 ނަންބަރު ގޯޅި ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ޗަނބޭލިމަގު 04 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޗަނބޭލިމަގު އިރަށް، އަސުރުމާހިނގުމުން  ހުޅަނގަށް، ފިތުރޯނު މަގު ނިމޭހިސާބަށް ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު -6

T01.1.6

325

 

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެނަންބަރު

މާލެ،
 ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް N2-08

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމީރުއަހްމަދު މަގާއި ސޯސަންމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް އަބަދަށްއުފާމަގުން އިރަށް، ތަނޑިރަތްމާ ގޯޅިން އުތުރަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ދުނބުރިމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރޯޝަނީގޯޅިން އުތުރަށް، އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ސޯސަންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރުހުޅަނގު-5

T14.1.5

398

މާލެ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 6

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ދަރަނބޫދޫ އަދި ނިލަންދޫ، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. އަތޮޅު، މާލެ-2

LT.2.1

474

މާލެ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 1B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-5

PT.2.1

493

މާލެ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 2B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮނޑޭ އަދި ނިލަންދޫ، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-6

PT.2.2

494

މާލެ، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 1B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮލަމާފުށި މި ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

PT.4.1

497

މާލެ، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 1A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. މާމެންދޫ މި ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

PT.4.2

498

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގައި ދިރިއުޅޭ  ހދ. ވައިކަރަދޫ، ނެއްލައިދޫ، ކުރިނބި، ހަނިމާދޫ، ފިނޭ. ނައިވާދޫ، ހިރިމަރަދޫ މި 7 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-2

YT.1.2

527

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ހުރަވީ ސްކޫލް ހޯލްގެ ހުޅަނގު 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގައި ދިރިއުޅޭ ރ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-5

YT.1.5

530

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް UKG 3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގައި ދިރިއުޅޭ ތ. ހިރިލަންދޫ، ކަނޑޫދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ކިނބިދޫ، ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ދިޔަމިގިލި މި 9 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-11

YT.1.11

536

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ކާމިލް ދިދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ  އާ އިމާރާތް ކްލާސްރޫމް 12

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، އެހެނިހެން-3

YT.2.3

546

އިޢުލާނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު އިޢުލާނުތައް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

04 މޭ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ