އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ބެހޭ

Date
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
Location
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި
Number
ނަންބަރު
(IUL)38-AB/38/2024/258

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ގްރޭންޑްމާރކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު (AGR)38-AB/PRIV/2024/048 (27 ފެބްރުވަރީ 2024) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 35 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެވޯޑްކުރެވުނު ފަރާތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު