ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 1 ވަނަ އެމެންޑްމެންޓް

Date
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
Location
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި
Number
ނަންބަރު
(IUL)38-AD/38/2024/42

ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 11 ޖަނަވަރީ 2024 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 29(IUL)38-AD/38/2024/ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އާންމުކުރި ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް-2 (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)ގެ ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑްގެ މަޢުލޫމާތަށް ގެނެސްފައިވާ އިތުރު ބަދަލު މިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އެވޯޑްކުރެވުނު ފަރާތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު