ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

Date
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
Location
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި
Number
ނަންބަރު
(IUL)38-AB/38/2024/129

 

މި ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)38-AB/38/2024/113 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން، ބީލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުން އަދި ބީލަން ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީއާއި ސްކޯޕަށް ބަދަލުގެނެސް މިޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ބީލަންތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެވޯޑްކުރެވުނު ފަރާތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު