arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (MRM)

Membership

As of

2258

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އެޑްރެސް
މއ. މާރާދައާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ / ކ.މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
11:00 - 14:00
ވެބްސައިޓް
https://mrm.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ