ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމާއި މޮނީޓަރކުރެއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން.