ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޚާއްޞަ ދަޢުވަތު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން