ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަޑު އިވުމާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން