ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުން - އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ