ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް - މާލެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެެެރެއިން