ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަން

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް

މޭލެ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ޅ. އަތޮޅު، ކ.އަތޮޅު އަދި ވ. އަތޮޅު ވިފަވާ އެހެން އަޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފެނުމުގެ ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ޓެމްޕްލޭޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތައް