Election Commission of Maldives


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުން

02 މެއި 2023, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު (IUL)38-DC/38/2023/200 :

 

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުން

2023 ސެޕްޓެންބަރު 09 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިކޮމިޝަނުން މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ 2023 މޭ 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި (www.elections.gov.mv) ވަނީ ޢާންމު ކުރެވިފައެވެ. 

މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ  2023 މޭ 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 މޭ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 02:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝަކުވާ ފޯމުންނެވެ. ޝަކުވާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ކަމަށްވާ، [email protected] އަށް ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑީ ގައި، މިކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

02 މޭ 2023