Election Commission of Maldives


ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ތަކުގެ ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުން

01 އޮގަސްޓް 2022, 12:00 އިއުލާން

    (IUL)38-DB/38/2022/234 : ނަންބަރ

 

އިޢުލާން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގަެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ތަކުގެ ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުން

 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުންސގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް 8 އޯގަސްޓު 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ 3:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ކަމަށްވާ، [email protected] އަށް ފޯމު ފޮނުއްވައިގެންނެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕާޓީގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ މައުލޫމާތު ޗެކްކުރެއްވުމަށް PPR (space) ID-Card Number ޖެއްސެވުމަށްފަހު 1414 ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

2 މުޙައްރަމް 1444

1 އޮގަސްޓު 2022

 

- ޝަކުވާ ފޯމު

ކޮންބައިންޑް ލިސްޓު ޝީޓް 1

ކޮންބައިންޑް ލިސްޓް ޝީޓް 2