Election Commission of Maldives

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (PNC)

 
 
 
 
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 31 ޖަނަވަރީ 2019

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  •  ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ގެ ރައީސް: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ

ފޯނު: 7905566

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: -

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

31 އޮކްޓޯބަރު2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:3856