Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 ޑިސެމްބަރ 2018

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލް ޣަފޫރް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ގ. ހުމަށި،  9 ވަނަ ފަންގިފިލާ ,  ބޮޑުފުނގަނޑު މަގު

ފޯނު: 9907626

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ޖޫން 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3114