Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (MTD)

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 ޑިސެމްބަރ 2018

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރެލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ގ. އުތުރުބިން، 1ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަލިކިލެގެފާނު މަގު

ފޯނު: 9907626

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: https://mtd.mv

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3016