Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (MRM)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ނޮވެމްބަރ 2019

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް:

  • ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މއ. މާރާދައާގެ، 2 ވަނަ  ފަންގިފިލާ / ކ.މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 7331033

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: - www.mrm.mv

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: - 11:00 - 14:00

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 2981