Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (MLSDP)

 
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ޖަނަވަރީ 2019

އިސްވެރިން

  •  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ވޭލްޝާކް-3

ފޯނު: 7476000

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

01 ނޮވެންބަރު 2022ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 2843