Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (MDP)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 26 ޖޫން 2005

އިސްވެރިން

  • ޗެއަރ ޕާސަން: އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ.ޝަރާޝާ
  • ގްރައުންޑްފްލޯރ
  • ސޯސަންމަގު

ފޯނު:3340044

ފެކްސް: 3322960

ވެބްސައިޓް:www.mdp.org.mv

އީމެއިލު:[email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:- ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

21 ފެބުރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 57660