Election Commission of Maldives

ވިޝަން މިޝަން

ތަޞައްވަރު (ވިޝަން)

އިންތިޚާބުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މިނިވަންކަމާއި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހިންގައި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި އަދި މަޤުބޫލުކަން ލިބިގެންވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

މިޝަން

އިންތިޚާބީ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން;

  • މިނިވަންކަމާއި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އިންތިޚާބުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  • ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
  • އާންމު ހޭލުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި، އިންތިޚާބީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.
  • ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމް (މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ) ރާއްޖޭގައި އަށަގަންނުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން.
  • ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން.
  • ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން.
  • ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި، ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން