Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 
  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
  .. އިސްމާއީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަލީ ނަޝާޠު ފުއާދު ތައުފީޤް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު