Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 
  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
 
ފުއާދު ތައުފީޤް
އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ ނަޝާޠު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު   މުޙައްމަދު އާޞިފް