Election Commission of Maldives

ގުޅުއްވުމަށް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން : 3004482 / 7861252

އީމެއިލް :  [email protected]

 

       ޝަކުވާ އުފުލޭ ގޮތުގެ އުސޫލު

        އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން

        - ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެންވެސް ޝަކުވާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވެއެވެ. 

        - އެގޮތުން، ފޯނުންނާއި އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނޭ އިންތިޒާމުތައް، ހަމަޖައްސައެވެ. 

        އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން

        އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، [email protected] އަށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާނެވެ.

 

އެޑްރެސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހިލާލީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3322241 (960+)، 3004444 (960+)

ފެކްސް: 3323997 (960+)

އީމެއިލް:  [email protected]

ވެބްސައިޓް:  www.elections.gov.mv