Election Commission of Maldives

ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން  ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު  މުޙައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  އިބްރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު  މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު މަރްޔަމް ޝާހިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
6 ޢާއްމު މެންބަރު  އާމިނަތު ސަމްރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
7 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސަހުލާ  ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

ހެރެސްމެންޓް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1  މުޤައްރިރު ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު މުޙައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
2 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޝަހުލާ ރުޝްދީ އިންޓަނަލް އޮޑިޓަރ

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
މެންބަރުން ނަން                              މަޤާމް    
1 ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (މުޤައްރިރު) ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޒަޢުފަރާން ރަޝީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

ހިއުމަން ރިސޯސްޕެނަލް
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
2 ޢާއްމު މެންބަރު އިބްރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު މަރްޔަމް ޝާހިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ޝުޒްރާ މުޙައްމަދު  ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1  މުޤައްރިރު ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު އާއިޝަތު ޝައްފާފް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އުނައިސް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު އަޙުމަދު މުޢާޒް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު އާމިނަތު އަޒީފާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ހުސައިން އަޛުހާން  ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ