Election Commission of Maldives

ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން  ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރަރު  މުޙައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  އިބުރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު  މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު މަރިޔަމް ޝާހިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
6 ޢާއްމު މެންބަރު  އާމިނަތު ޝަމްރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
7 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސަހުލާ  ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 

ހެރެސްމެންޓް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
 މުޤައްރަރު ޝިޔާމާ މުހައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު މުހައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1   ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފުއާދު ތައުފީޤު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
2 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޝަހުލާ ރުޝްދީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1     ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޢާއްމު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޢާއްމު މެންބަރު މާހާ އަފީފު ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ޢާއްމު މެންބަރު އައިޝަތު ޔުމްނާ ރަޝީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ
5   ޢާއްމު މެންބަރު ޒައުފަރާން ރަޝީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 

ހިއުމަން ރިސޯސްޕެނަލް
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ޢާއްމު މެންބަރު އިބްރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު މަރިޔަމް ޝާހިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ޝުޒްރާ މުޙައްމަދު  ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރަރު އިބްރާހިމް ޙާފިޒް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޢާއްމު މެންބަރު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރަރު ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ
ޢާއްމު މެންބަރު އައިޝަތު ޝައްފާފު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އުނައިސް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު އަޙުމަދު މުޢާޒް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރަރު އާމިނަތި އަޒީފާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 3 ޢާއްމު މެންބަރު ހުސައިން އަޛުހާން  ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ