Election Commission of Maldives

ކޮމިޓީތައް

 

ބިޑް ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އާމިނަތު އަޒީފާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (މުޤައްރިރު) 3004423 [email protected]
ޢަބްދުﷲ އުނައިސް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004421 [email protected]
މުޙައްމަދު އަނީލް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004440 [email protected]
އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004473 [email protected]
ފާތިމަތު ސަހުލާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004448 [email protected]
މުޙައްމަދު ރާއިފް އިބްރާހިމް އީސާ އޮފިސަރ 3004466

[email protected]

 

 

ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޝިޔާމާ މުހައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ (މުޤައްރިރު) 3004406 [email protected]
މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004447 [email protected]
މުހައްމަދު އަނީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004440 [email protected]

 

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް " ސަބް ކޮމިޓީ"
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ފުއާދު ތައުފީޤް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ 3004401 [email protected]
ފާޠިމަތު ސަޢުޝަން މޫސާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004482 [email protected]
މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004447 [email protected]

 

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޝުޒްރާ މުޙައްމަދު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 3004484 [email protected]
ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004488 [email protected]
ފާތިމަތު ސައުޝަން މޫސާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004484 [email protected]
ވިޝާހް ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004436 [email protected]

 

 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ(އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) - މުޤައްރިރު 3004484 [email protected]
ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ޑިރެކްޓަރ 3004499 [email protected]
ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ 3004406 [email protected]
އާމިނަތު ސަމްރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004428 [email protected]
ފާޠިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004476 [email protected]

 

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަހްމަދު މުއާޒް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004453 [email protected]
ޝަހުލާ އިސްމާއިލް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3004488 [email protected]
ސީނާ ރަޝީދު   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3004419 [email protected]

 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ
ނަން މަގާމް ގުޅޭނެ ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އާމިނަތު ޝަމްރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004428 [email protected]
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު  ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004476 [email protected]
ޙުސައިން އަޛްހާން   ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3004427 [email protected]