Election Commission of Maldives


ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

 • ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް:  12 ޖުލައި 2023
 • ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް: އިންޓަރިމް ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ޙަސަަން ލަޠީފް
 • ޕާޓީ އެޑްރެސް: ހ. މައިޒާންދޮށުގެ​, 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަންމަގު، މާލެ
 • ފޯން:  7990316
 • ވެބްސައިޓް: https://thedemocrats.mv
 • އީ-މެއިލް: [email protected] 
 • ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: 09:00 - 15:00
 • ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3280 (07 އޮގަސްޓް 2023)
 • ސޯޝަލްމީޑިއާއެކައުންޓްތައް:
  • Instagram: @TheDemocratsMV
  • Twitter:@TheDemocratsMV
  • FB:facebook.com/DemocratsMV
  • Threads: @TheDemocratsMV