Election Commission of Maldives

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠަލާލް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ,  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994 / 3303838

ފެކްސް: 3330524

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected] /   [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ޖޫން 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 37093