Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (MTD)

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 ޑިސެމްބަރ 2018

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވިޖްނާ މުޙައްމަދު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ގ. ހުމަށި،  9 ވަނަ ފަންގިފިލާ ,  ބޮޑުފުންގަނޑު މަގު

ފޯނު: 9907626

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

31 އޮކްޓޯބަރު 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 2928