Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (MRM)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ނޮވެމްބަރ 2019

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • އިންތިޤާލީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • : މ.އެންދެރިމާގެ / ކ.މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 7965444

ފެކްސް: -

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

31 ޖުލައި 2022ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 3155